56 views
Verified Reviewer

This review is from a real person who provided valid contact information and hasn't been caught misusing, spamming or abusing our website. Check our FAQ

New Reviewer
0 comments

tiền của tôi vẫn chưa được vào tài khoản Paypal từ người mua sản phẩm của tôi. Người mua đã thanh toán lúc đầu là 660 đô la vào ngày 26/10/2020 , sản phẩm là giày và thẻ quà tặng visa, sau đó PayPal ghi có cho anh ta 1160 đô la, vì vậy tôi phải mua thẻ quà tặng trị giá 500 đô la và chụp hình gửi cho paypal.

sau đó Paypal còn đòi thêm cho tôi 300 đô la (tôi không biết tại sao) và sau đó tôi mua một thẻ quà tặng khác được mua cho paypal, và sau đó họ yêu cầu thêm 1 300 đô la nữa, và tôi cũng đã mua nó và mua rồi! .

Cuối cùng họ đã không ghi có vào tài khoản Paypal của tôi và yêu cầu thêm 1000 đô la nữa , tôi không có số tiền đó! Cảm ơn bạn, đây là thời gian đầu tiên của tôi sử dụng Paypal.

Monetary Loss: $1760.

Preferred solution: Full refund.

Do You Have Something To Say ?
Write a review

Comments

You will be automatically registered on our site. Username and password will be sent to you via email.
Post Comment

Paypal Reviews

  1. 1607 reviews
  2. 341 reviews
  3. 180 reviews
  4. 118 reviews
  5. 143 reviews
Paypal reviews